top of page

大田区体育協会新年会に参加しました。少林寺拳法大田区大森道院、蒲田道院、洗足池道院の道院長と。

大森道院の南道院長、蒲田道院の南副道院長、洗足池道院の稲田副道院長と久が原道院平田副道院長。


bottom of page